Warunki świadczenia usług serwisu nprdlakazdego.pl 

 1. Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki korzystania z Serwisu Internetowego nprdlakazdego.pl w tym w szczególności warunki zakupów i dostarczania Treści Cyfrowych. Serwis jest prowadzony przez:  Dorota Hołubecka, ul. Akacjowa 4, 55-080 Kąty Wrocławskie zwana dalej Usługodawcą. 

Kontakt z Usługodawcą odbywa się poprzez: 

adres poczty elektronicznej: kontakt@nprdlakazdego.pl 

Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie dostępny w witrynie internetowej nprdlakazdego.pl, w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili. 

Usługodawca informuje, że korzystanie z Usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem po stronie każdego użytkownika sieci Internet, polegającym na możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Klienta szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. By uniknąć ryzyka wystąpienia zagrożeń w/w Klient powinien stosować właściwe środki, które zminimalizują ich wystąpienie, a w szczególności programy antywirusowe i zaporę sieciową typu firewall. 

 2. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 

Cena – oznacza to wartość brutto uwzględniającą podatek od towarów i usług wyrażoną w złotych polskich, którą Klient jest zobowiązany zapłacić Usługodawcy za Przedmiot Umowy, 

Dni robocze – są to dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy; 

E–book – to elektroniczna wersja książki; 

Klient – oznacza osobę fizyczną, osobę fizyczną prowadząca działalność gospodarczą, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną; 

Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.; 

Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową; 

Konto – przydzielona danemu Klientowi część Serwisu Internetowego, za pomocą której Klient może dokonywać określonych działań w ramach Serwisu Internetowego; 

Koszyk – oznacza wyodrębnioną funkcjonalnie i graficznie część Serwisu, w której prezentowane są szczegółowe warunki, na których Strony zawierają Umowę, 

Newsletter – to biuletyn wysyłany przez Usługodawcę za pomocą poczty elektronicznej do Klientów, którzy wyrazili stosowną zgodę na jego otrzymywanie, 

Produkt – dostępna w Serwisie usługa lub treść cyfrowa będąca przedmiotem Umowy zawartej pomiędzy Klientem a Usługodawcą; 

Program – odpłatna Usługa polegająca na udzieleniu Klientowi czasowego – zgodnie z informacjami wskazanymi w Serwisie – dostępu do wybranych materiałów, zestawu materiałów, modułów, kursów lub szkoleń oraz innych treści, zgodnie z opisem danego Programu w Serwisie. Wszystkie Programy prezentowane w Serwisie oparte są metodzie e-learningu; 

Przedsiębiorca – Klient będący przedsiębiorcą w rozumieniu art. 431 Kodeksu cywilnego; 

Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, która zawiera umowę z innym przedsiębiorcą bezpośrednio związaną z tą działalnością gospodarczą, ale umowa ta nie posiada dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej ujawnionym w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; 

Regulamin – niniejszy dokument; 

Strony – oznacza to Usługodawcę i Klienta; 

Treści Cyfrowe – oznacza znajdujące się w aktualnej ofercie Serwisu produkty w formatach elektronicznych, w tym w szczególności e-Booki, webinary, nagrania, materiały edukacyjne; 

Uczestnik Programu – Klient zawierający ze Usługodawcą Umowę o świadczenie usługi Programu; 

Usługi elektroniczne – oznaczają usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Klientów drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną; 

Zamówienie – to oświadczenie woli Klienta, złożone w celu zawarcia Umowy o świadczenie usługi, określające w szczególności rodzaj i liczbę Produktów. 

 3. Usługi elektroniczne i warunki ich świadczenia

Warunkiem skorzystania przez Klienta z Usług elektronicznych oraz zawarcia pomiędzy Stronami Umowy jest zapoznanie się przez Klienta z treścią Regulaminu oraz akceptacja jego treści. Akceptując treść regulaminu Klient składa oświadczenie, że zapoznał się z treścią, zrozumiał postanowienia Regulaminu oraz w pełni je akceptuje. 

Klient korzystający z Serwisu zobowiązany jest do: 

– niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, 

– korzystania z Serwisu Internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, 

– niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Serwisu Internetowego niezamówionej informacji handlowej, 

– korzystania z Serwisu Internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet. 

 

Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Serwisu Internetowego korzystanie z bezpłatnych Usług, które są świadczone przez Sprzedawcę 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. 

Usługodawca w ramach Serwisu świadczy na rzecz Klientów następujące darmowe usługi elektroniczne: 

– Konto, 

– Panel Kursantki, 

– Formularz Kontaktowy, 

– Newsletter. 

Warunkiem korzystania przez Klienta z usług elektronicznych jest spełnienie przez sprzęt Klienta następujących minimalnych wymagań technicznych: 

– komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu, 

– dostęp do poczty elektronicznej, 

– przeglądarka internetowa Microsoft Edge w wersji 42.x lub nowszej, Firefox w wersji 48.0 lub nowszej, Chrome w wersji 51 lub nowszej, Opera w wersji 38 lub nowszej, Safari w wersji 10 lub nowszej, 

– włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz JavaScript. 

Klient ma możliwość wysyłania za pomocą formularza kontaktowego wiadomości do Usługodawcy. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego Klientom kontakt ze Usługodawcą jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości przez Klienta. 

Usługa prowadzenia Konta w Serwisie Internetowym dostępna jest po złożeniu Zamówienia. Rejestracja następuje przez wypełnienie i zaakceptowanie formularza zamówienia, udostępnionego na jednej ze stron Serwisu Internetowego. Umowa o świadczenie usługi Konta w Serwisie Internetowym zawierana jest na czas nieokreślony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Klienta żądania usunięcia Konta lub też skorzystania z opcji „Usuń konto”. 

Użytkownik ma możliwość otrzymywania od Usługodawcy informacji handlowych w formie wiadomości przesyłanych na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej (Usługa Newsletter). W tym celu należy podać imię oraz prawidłowy adres poczty elektronicznej. Użytkownik w każdym czasie może odwołać zgodę na przesyłanie informacji handlowych. Newsletter jest przesyłany przez Usługodawcę wyłącznie do Klienta, który dokonał subskrypcji. 

Usługodawca ma prawo do organizowania okazjonalnych konkursów i promocji, których warunki każdorazowo zostaną podane na stronach internetowych Serwisie. Promocje w Serwisie Internetowym nie podlegają łączeniu, o ile Regulamin danej promocji nie stanowi inaczej. 

 4. Składanie zamówienia

Kupujący może złożyć zamówienie jako zarejestrowany Klient albo jako gość. Zarejestrowanym Klientem jest klient posiadający Konto w Serwisie. Kupujący może założyć konto z poziomu Serwisu. 

Złożenie zamówienia odbywa się poprzez wypełnienie formularza Zamówienia dostępnego na stronie internetowej Serwisu Internetowego po uprzednim dodaniu do koszyka interesującego Klienta Produktu. W formularzu konieczne jest podanie danych niezbędnych do realizacji Zamówienia. 

Zamówienie zostaje złożone Usługodawcy przez Klienta w formie elektronicznej i stanowi ofertę zawarcia Umowy sprzedaży Produktów będących przedmiotem Zamówienia. Oferta złożona w postaci elektronicznej wiąże Klienta, jeżeli na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej Usługodawca prześle potwierdzenie przyjęcia do realizacji Zamówienia, które stanowi oświadczenie Usługodawcy o przyjęciu oferty Klienta i z chwilą jej otrzymania przez Klienta zawarta zostaje Umowa. 

Informacja na temat całkowitej wartości Zamówienia, o którym mowa w pkt powyżej, podawana jest każdorazowo przez Usługodawcę poprzez poinformowanie w drodze wiadomości elektronicznej wraz z informacją, że zawarcie przez Klienta Umowy sprzedaży pociąga za sobą obowiązek zapłaty za zamówiony Produkt, z tą chwilą zostaje zawarta Umowa. 

Jednocześnie z zawarciem umowy Usługodawca zakłada dla Klienta składającego Zamówienie konto w Serwisie Internetowym. 

Umowa zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem. 

Po skutecznym dokonaniu płatności, Kupujący zostanie zwrotnie przekierowany na stronę Sklepu z potwierdzeniem zamówienia. Z tą chwilą umowę uważa się za zawartą pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą. Potwierdzenie zawarcia umowy wraz z dokumentem sprzedaży zostanie przesłane Kupującemu na adres e-mail podany w formularzu zamówienia. 

W zależności od przedmiotu zamówienia, między Kupującym a Sprzedającym może zostać zawarta umowa określonego rodzaju: 

w przypadku produktów fizycznych – umowa sprzedaży, 

w przypadku produktów elektronicznych – umowa o dostarczenie treści cyfrowych, 

w przypadku szkoleń stacjonarnych i konsultacji – umowa o świadczenie usług. 

Jeżeli przedmiotem zamówienia są jednocześnie produkty różnego rodzaju lub usługi, złożenie zamówienia prowadzi do zawarcia kilku umów określonego rodzaju odpowiadających przedmiotowi zamówienia. 

W formularzu zamówienia Kupujący musi podać prawdziwe dane osobowe. Kupujący ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia w sytuacji, gdy Kupujący podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione wątpliwości Sprzedawcy co do ich poprawności. W takim przypadku Kupujący zostanie poinformowany poprzez pocztę elektroniczną o wątpliwościach Sprzedawcy. W takiej sytuacji Kupującemu przysługuje prawo wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z weryfikacją prawdziwości podanych danych. W przypadku braku danych pozwalających Sprzedawcy na podjęcie kontaktu z Kupującym, Sprzedawca udzieli wszelkich wyjaśnień po podjęciu kontaktu przez Kupującego. 

Kupujący oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego w formularzu zamówienia są prawdziwe, natomiast Sprzedawca nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości i poprawności, choć posiada takie uprawnienie zgodnie z ust. powyżej. 

 5. Produkty elektroniczne

Realizacja zamówienia obejmującego produkt elektroniczny taki jak e-book następuje przez przesłanie na podany przez Klienta w formularzu zamówienia adres-email wiadomości zawierającej instrukcję pobrania lub uzyskania dostępu do zakupionego produktu elektronicznego. 

Z chwilą wysyłki wiadomości, o której mowa powyżej, treści cyfrowe objęte przedmiotem zamówienia uważa się za dostarczone w całości Kupującemu. 

W przypadku Produktów elektronicznych dostęp do ich treści może być ograniczony czasowo, zgodnie z informacjami zawartymi w opisie na stronie Serwisu. W takiej sytuacji, po upływie wskazanego okresu czasu, Klient utraci dostęp do treści cyfrowych. Jeżeli dostęp przyznawany jest na czas nieoznaczony, Usługodawca może podjąć decyzję o wyłączeniu dostępu do Produktu, o czym uprzedzi Kupującego przynajmniej z miesięcznym wyprzedzeniem. W takiej sytuacji Kupujący będzie mógł pobrać wszystkie materiały na dysk lub do pamięci swojego urządzenia. 

Realizacja zamówienia obejmującego produkty elektroniczne następuje poprzez przesłanie na adres e-mail podany przez Kupującego w formularzu zamówienia wiadomości zawierającej instrukcję pobrania lub uzyskania dostępu do zakupionego produktu elektronicznego. 

W przypadku kursów on-line, dla Kupującego może zostać utworzone konto w ramach platformy kursowej, a dane dostępowe zostaną przesłane w ramach wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 1 powyżej. 

W przypadku kursów on-line, dostęp do treści wchodzących w skład kursu może być ograniczony czasowo, zgodnie z informacjami zawartymi w opisie kursu na stronie Sklepu. W takiej sytuacji, po upływie wskazanego okresu czasu, Kupujący utraci dostęp do kursu. 

W przypadku kursów on-line, Kupujący zobowiązany jest korzystać z platformy kursowej w sposób zgodny z prawem, Regulaminem i dobrymi obyczajami, a w szczególności: 

korzystać z platformy w sposób niezakłócający korzystanie z platformy przez pozostałych jej użytkowników, nienaruszający jakichkolwiek praw, dóbr lub interesów osób trzecich, niewpływający negatywnie na funkcjonowanie platformy, szczególnie poprzez wykorzystanie złośliwego oprogramowania, 

nie udostępniać danych dostępowych do swojego konta w platformie jakimkolwiek osobom trzecim, 

nie rozpowszechniać kursu ani jego poszczególnych fragmentów bez uprzedniej zgody Sprzedawcy. 

W razie korzystania z platformy kursowej w sposób sprzeczny z ust. powyżej, Sprzedawca zachowuje prawo do zablokowania Kupującemu dostępu do kursu. 

 6. Produkty fizyczne 

Realizacja zamówienia obejmującego produkty fizyczne następuje poprzez wysyłkę zakupionych produktów na adres podany przez Kupującego. 

Czas realizacji zamówienia nie powinien przekroczyć 14 dni, chyba, że co innego wynika z opisu produktu w Sklepie. 

Zamówienie uważa się za zrealizowane w chwili nadania przesyłki do Kupującego. 

Przesyłka powinna zostać dostarczona do Kupującego w terminie wynikającym z wybranego sposobu dostawy. 

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie firm dostarczających przesyłki. 

 7. Konsultacje

Realizacja zamówienia dotyczącego konsultacji następuje poprzez zapewnienie Kupującemu możliwości odbycia ze Sprzedawcą indywidualnej konsultacji (na żywo albo on-line) przez czas wynikający ze złożonego zamówienia (Kupujący może dodać do koszyka określoną ilość godzin konsultacji). 

Po złożeniu zamówienia dotyczącego konsultacji, Sprzedawca skontaktuje się z Kupującym w celu ustalenia szczegółów konsultacji, w szczególności terminu konsultacji. 

Terminy konsultacji ustalane są wspólnie przez Sprzedawcę i Kupującego. W przypadku konieczności zmiany terminu konsultacji, istnieje taka możliwość, z tym zastrzeżeniem, że wykupione godziny konsultacji muszą zostać wykorzystane w ciągu 90 dni od zawarcia umowy. 

Przed konsultacją może istnieć konieczność przekazania Sprzedawcy dodatkowych informacji, o której Sprzedawca poprosi za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

Niewykorzystanie przez Kupującego wykupionych godzin konsultacji w ciągu 90 dni od zawarcia umowy, za wyjątkiem sytuacji, w której Kupujący będący Konsumentem skutecznie odstąpił od umowy albo doszło do rozwiązania umowy za porozumieniem stron, nie uprawnia Kupującego do zwrotu wynagrodzenia zapłaconego Sprzedawcy za zakupioną konsultację. 

Jeżeli konsultacja trwa mniej niż godzinę ze względu na okoliczności leżące po stronie Kupującego, niewykorzystany czas konsultacji przepada. 

 8. Programy

Realizacja zamówienia obejmującego Program szkoleniowy on-line następuje przez przesłanie na adres e-mail podany przez Klienta wiadomości zawierającej instrukcję dotyczącą uzyskania dostępu do zawartości Programu. 

Dostęp do Programu odbywa się za pośrednictwem dedykowanej platformy kursowej. 

W przypadku Programów dostęp do treści wchodzących w skład kursu może być ograniczony czasowo, zgodnie z informacjami zawartymi w opisie na stronie Serwisu. W takiej sytuacji, po upływie wskazanego okresu czasu, Klient utraci dostęp do Programu. Jeżeli dostęp do Programu przyznawany jest na czas nieoznaczony, Usługodawca może podjąć decyzję o wyłączeniu dostępu do Produktu, o czym uprzedzi Kupującego przynajmniej z miesięcznym wyprzedzeniem. W takiej sytuacji Kupujący będzie mógł pobrać wszystkie materiały wchodzące w skład Programu na dysk lub do pamięci swojego urządzenia 

Klient będący Konsumentem może odstąpić od zawartej umowy bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia Usługodawcy, którego wzór stanowi załącznik do Regulaminu, o ile w chwili składania Zamówienia nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy. W przypadku gdy Użytkownik nie wyrazi zgody, o której mowa w zdaniu poprzednim, Usługodawca rozpocznie świadczenie Usług w ramach wybranego przez Użytkownika Programu w terminie wskazanym w Serwisie. 

Wszelkie treści i informacje przekazywane Klientowi przez Usługodawcę w ramach realizacji Usług w zakresie wybranego przez niego Programu mają charakter generalny, ogólny, poglądowy, teoretyczny lub edukacyjny, oraz są prezentowane w ramach subiektywnie dobranych przez Usługodawcę kryteriów lub stanowią wyraz jego subiektywnej analizy. Zapoznawanie się oraz korzystanie z tych danych i informacji przez Użytkownika jest dobrowolne, a z uwagi na dynamiczny i zmienny charakter danych, nie może zastępować weryfikacji informacji oraz rzeczywistej, aktualnej i indywidualnej analizy każdego przypadku w praktyce. 

 9. Ceny oraz sposoby płatności

Ceny podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz inne należne opłaty. 

Użytkownik dokonuje płatności za Zamówiony przez niego Produkt za pośrednictwem operatora płatności elektronicznej zintegrowanej z Serwisem. W tym przypadku Usługodawca rozpoczyna realizację Zamówienia po otrzymaniu od operatora płatności informacji o dokonaniu przez Użytkownika płatności. 

Usługodawca na stronach internetowych Serwisu informuje Klienta o terminie w jakim jest on zobowiązany dokonać płatności za Zamówienie. W przypadku braku płatności przez Klienta w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Usługodawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zapłaty z wyznaczeniem stosownego terminu może odstąpić od Umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego. 

Płatności elektroniczne obsługiwane są przez stripe.com 

Do każdego zamówienia wystawiany jest dokument potwierdzający dokonanie płatności. Na życzenie Klienta i po podaniu przez niego niezbędnych danych, Usługodawca wystawi za zakupiony Produkt fakturę umieszczając fakturę w ramach Konta danego Klienta w Serwisie internetowym lub prześle ją na wskazany przez niego adres e-mail. Na życzenie Użytkownika, Usługodawca prześle fakturę papierową, na podany przez niego adres. 

Po otrzymaniu potwierdzenia dokonania zapłaty, Usługodawca udostępnia Klientowi zamówiony Produkt. Wysyłka wszelkich niezbędnych informacji ma miejsce niezwłocznie po dokonaniu płatności przez Użytkownika, nie później niż 24 godziny od dokonania zapłaty. 

 10. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy

Klient będący Konsumentem może odstąpić od Umowy bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. 

Klient może sformułować oświadczenie samodzielnie bądź skorzystać ze wzoru oświadczenia udostępnianego przez Usługodawcę na stronie Serwisu. 

Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Produktu lub w przypadku Umowy o świadczenie Usług od dnia jej zawarcia. 

Usługodawca z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta prześle na adres poczty elektronicznej Konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. 

Prawo do odstąpienia od Umowy przez Konsumenta jest wyłączone w przypadku: 

świadczenia usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy; 

Umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy; 

Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia; 

Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; 

Umowy, w której przedmiotem świadczenia są produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; 

Umowy, w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli; 

Umowy, w której Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza Towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od Umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Towarów; 

Umowy, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem Umowy o prenumeratę; 

Umowy zawartej w drodze aukcji publicznej; 

Umowy o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi; 

Umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy. 

W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, Umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Produktu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony Towar należy zwrócić na adres Sprzedawcy. 

Sprzedawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba, że Konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, przy czym sposób ten nie będzie się wiązał dla Konsumenta z żadnym kosztem. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz od Klienta. 

Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. 

Klient ponosi tylko bezpośredni koszt zwrotu Towaru, chyba że Sprzedawca zgodził się ponieść ten koszt. 

11. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

Klient może zgłaszać Usługodawcy reklamacje w związku z funkcjonowaniem Serwisu i korzystaniem z Usług. Reklamacje można zgłaszać w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: email 

Usługodawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie nieprzekraczającym 14 dni. W przypadku braku ustosunkowania się Usługodawca do złożonej reklamacji w powyższym terminie oznacza to, że Usługodawca uznał reklamację za uzasadnioną. 

W przypadku braków w treści reklamacji Usługodawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni, od daty otrzymania zgłoszenia przez Klienta. 

 12. Odpowiedzialność za wady

Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu produkt oraz treść cyfrową wolną od wad, jak również wykonać usługę w sposób niewadliwy. 

Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli sprzedany produkt, treść cyfrowa ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady) lub gdy usługa została wykonana wadliwie. 

Jeśli Kupujący stwierdzi wadę produktu, treści cyfrowej lub wadliwość wykonane usługi powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści. 

Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą zarówno pocztą tradycyjną, jak również pocztą elektroniczną. 

Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona. 

 13. Ochrona danych osobowych

Podane przez Klientów dane osobowe Usługodawca zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa jak również zgodnie z treścią Polityki Prywatności i plików Cookies, dostępnej na stronie Serwisu. 

 14. Prawa autorskie

Z chwilą dokonania płatności, Klientowi zostaje udzielona niewyłączna, niezbywalna, nieprzenoszalna i bez prawa sublicencjonowania (w tym bez prawa upoważniania innych osób do korzystania z treści w zakresie udzielonej licencji) licencja na korzystanie z Produktu bez ograniczeń co do terytorium i czasu, na następujących polach eksploatacji: (1) pobrania Produktu i jego zapisu techniką cyfrową w pamięci komputera; (2) trwałego lub czasowego zwielokrotnienia Produktu w całości lub w części, techniką cyfrową, w zakresie, w którym dla wyświetlania, odtwarzania lub przechowywania Produktu niezbędne jest jego zwielokrotnienie; (3) trwałego lub czasowego wyświetlania, odtwarzania lub przechowywania Produktu techniką cyfrową. Wszelkie prawa poza powyższymi nie udzielone Klientowi w sposób wyraźny są zastrzeżone przez Usługodawcę, w szczególności Klient nie jest uprawniony do (1) rozpowszechniania Produktu, w tym najmu Produktu lub jego kopii; (2) sublicencjonowania Produktu (w tym prawa upoważniania innych osób do korzystania z Produktu oraz (3) do wprowadzenia Produktu do obrotu, w tym użyczenia lub najmu. 

 15. Zmiany Regulaminu

Zmiana niniejszego Regulaminu może nastąpić z ważnych przyczyn, w tym o charakterze technicznym, prawnym lub związanych ze zmianą zasad sprzedaży Produktów lub świadczenia Usług. 

O wszelkich zmianach Regulaminu Klient zostanie poinformowany poprzez informację zamieszczoną na stronie Serwisu. 

Klienci posiadający Konto zostaną dodatkowo poinformowani o zmianach poprzez wysłanie wiadomości na wskazany przez nich adres poczty elektronicznej lub też umieszczenie tejże informacji na Koncie. 

Zmiana Regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Usługodawcę, który nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia w sposób wskazany powyżej. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie – Konto) zmieniony regulamin wiąże Klienta, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 3841 Kodeksu cywilnego, to jest Klient został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia 

 16. Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy Ustawy o prawach Konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.