REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA TREŚCI CYFROWYCH W ZAMIAN ZA ZAPIS DO NEWSLETTERA

Zanim zapiszesz się na Newsletter zapoznaj się z zasadami i warunkami zawierania umowy o przekazaniu danych osobowych w zamian za otrzymywanie bezpłatnych treści cyfrowych w postaci wiadomości mailowych lub bezpłatnych materiałów.

Informacje Ogólne

Regulamin obowiązuje od dnia 01.02.2024

Za pośrednictwem Strony nprdlakazdego.pl oraz jej podstron świadczone są usługi elektroniczne, w tym Newsletter oraz możliwe jest zawarcie umowy o dostarczenie treści cyfrowych (Lead Magnet), w ramach której dochodzi do płatności danymi osobowymi.

Regulamin ma zastosowanie również do wszystkich witryn internetowych lub usług, które zawierają do niego odniesienie (w tym tworzonych przez właściciela przy pomocy serwisu GetResponse.com).

W razie jakichkolwiek wątpliwości lub dodatkowych pytań dotyczących Regulaminu, możesz skontaktować się z Usługodawcą którym jest Dorota Hołubecka, ul. Akacjowa 4, 55-080 Kąty Wrocławskie. Kontakt jest możliwy drogą mailową: kontakt@nprdlakazdego.pl

Kontakt

Kontaktując się za pośrednictwem poczty elektronicznej, przekazujesz swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. W Twojej wiadomości możesz umieścić także inne dane osobowe. Wszystkie informacje podane w mailu, będą przetwarzane przez Usługodawcę w celu kontaktu z Tobą drogą elektroniczną.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym wypadku jest Twoja zgoda wynikająca z zainicjowania kontaktu z Usługodawcą.

Po zakończeniu kontaktu z Tobą treść korespondencji może zostać zarchiwizowana.

Czas archiwizacji nie będzie trwał dłużej niż termin przedawnienia roszczeń wynikających z przepisów prawa.

DEFINICJE

Administrator – wskazany powyżej właściciel serwisu.

Formularz – formularz internetowy osadzony w Serwisie lub innej stronie internetowej udostępnionej przez Właściciela Serwisu, służący do zamówienia Materiałów.

Newsletter – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Właściciela Serwisu na rzecz Użytkownika, który dokonał aktywnego zapisu na listę Subskrybentów za pośrednictwem Formularza zapisu dostępnego w ramach Serwisu lub na dedykowanej stronie zapisu do usługi Newsletter. W ramach świadczenia usługi dochodzi do dostarczania Materiałów.

Materiały – dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej, w tym w szczególności informacje udostępniane w zamian za zapis do newslettera lub dane wytwarzane lub dostarczane w trakcie świadczenia usługi newsletter.

Subskrybent – Użytkownik, który wyraził chęć korzystania z usługi Newsletter oraz wyraził zgodę na otrzymywanie wiadomości za pośrednictwem komunikacji e-mail na podany przez siebie adres poczty elektronicznej.

Płatność danymi – udostępnienie danych osobowych Użytkownika w zamian za dostarczenie Materiałów.

Cena – wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą Użytkownik jest zobowiązany zapłacić Właścicielowi Serwisu za produkt, a w odniesieniu do produktu cyfrowego – także cyfrowe odwzorowanie wartości.

Regulamin newslettera – niniejszy dokument.

Serwis – strona internetowa pod adresem nprdlakażdego.pl, wszystkie jej podstrony oraz strony tworzone przez Właściciela przy pomocy serwisu Systeme.io.

Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis, chcąca korzystać z usługi Newsletter. Serwis nie jest przeznaczony dla dzieci. Użytkownik 1) powinien mieć ukończone 16 lat albo 2) w przypadku osoby poniżej 16 roku życia musi uzyskać zgodę opiekuna prawnego – w celu uzyskania świadczenia usług społeczeństwa informacyjnego. Właściciel Serwisu jest uprawniony do podejmowania działań w celu weryfikacji wieku Użytkownika.

Zamówienie – oświadczenie woli Użytkownika złożone za pośrednictwem Serwisu, innego dedykowanego interfejsu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy.

 

MINIMALNE WYMAGANIA TECHNICZNE

W celu korzystania bez ograniczeń z Materiałów konieczne jest spełnienie przez Subskrybenta Minimalnych wymogów technicznych określonych w tym Regulaminie, są to wymagania techniczne, których spełnienie jest niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym i korzystania z udostępnionych Materiałów, tj.:

 • komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu,
 • dostęp do poczty elektronicznej,
 • aktywny adres e-mail,
 • klawiatura lub inne urządzenie umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych,
 • dostęp do aktualnej przeglądarki internetowej: Mozilla, Internet Explorer, Opera, Google Chrome, Safari.

 

UMOWA O DOSTARCZENIE MATERIAŁÓW W ZAMIAN ZA PRZEKAZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Zapisanie się do Newslettera następuję poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zapisu osadzonego w Serwisie. W dalszej kolejności Subskrybent zapoznaje się z polityką prywatności oraz Regulaminem Newslettera.

 • Zatwierdzenie formularza jest jednocześnie wyrażeniem zgody na otrzymywanie Newslettera.
 • Po wypełnieniu formularza zapisu koniecznym jest potwierdzenie adresu email (mechanizm double opt-in).
 • Jeśli nie zostanie potwierdzony adres e- mail nie zostaną udostępnione Materiały w ramach Newslettera.
 • Potwierdzenie zapisu do Newslettera oznacza zawarcie umowy o dostarczenie Treści Cyfrowych.
 • Umowa o dostarczenie Newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony.
 • Zakazane jest przesyłanie za pośrednictwem Formularza treści bezprawnych.

 

UMOWA O DOSTARCZENIE TREŚCI CYFROWYCH W ZAMIAN ZA CENĘ

Użytkownik, który nie chce zawierać umowy o dostarczenie treści cyfrowych, w ramach której dochodzi do płatności danymi, ma możliwość zawarcia umowy o dostarczenie treści cyfrowych, w ramach której będzie zobowiązany do uiszczenia ceny w wysokości 29,99 zł.

Użytkownik dokonuje zakupu Materiałów w zamian za cenę poprzez złożenie Zamówienia na adres email wskazany w tym Regulaminie.

W celu złożenia Zamówienia konieczne jest podanie przez Użytkownika danych niezbędnych do realizacji Zamówienia, tj.:

1) imię i nazwisko,

2) ulica (osiedle),

3) kod pocztowy oraz miejscowość,

4) adres e-mail,

a w przypadku przedsiębiorcy lub przedsiębiorcy, do którego stosuje się przepisy ustawy o prawach konsumenta dodatkowo:

5) firmę przedsiębiorstwa oraz numer NIP.

W odpowiedzi na złożone Zamówienie, Właściciel Serwisu przedstawi Regulamin sprzedaży lub udostępni dedykowany interfejs w celu finalizacji Zamówienia.

 

USŁUGA NEWSLETTER

Twoje dane podane w formularzu zapisu do newslettera (imię, adres e-mail) są przetwarzane w celu wysyłki newslettera na podstawie Twojej zgody.

Pamiętaj, by potwierdzić subskrypcję newslettera po otrzymaniu pierwszej wiadomości (mechanizm double opt-in).

Dostawcą usługi newsletter jest GetResponse, Spółka Akcyjna, z siedzibą w Gdańsku, przy al. Grunwaldzkiej 413, 80-309 Gdańsk, KRS 0000942075, NIP 9581468984. Polityka prywatności dostawcy dostępna jest pod linkiem https://www.getresponse.pl/informacje-prawne/polityka-prywatnosci.

Twoje dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego poza Europejski Obszar Gospodarczy w celu wysłania newslettera.

Podanie przez Ciebie danych w formularzu zapisu do newslettera jest dobrowolne, ale niezbędne do wysłania Ci newslettera na podstawie Twojej zgody oraz w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń w związku z wysyłką newslettera.

Będziesz otrzymywać newsletter do czasu zakończenia subskrypcji przez Ciebie lub zakończenia wysyłania newslettera przez Administratora.

W przypadku braku aktywności subskrybenta przez 6 miesięcy Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do zaprzestania wysyłania newslettera. W takim przypadku zostaniesz usunięty z listy subskrybentów, ale Twój adres nadal będzie dostępny w systemie służącym do wysyłki newslettera do czasu przedawnienia roszczeń.

Twoje dane są przechowywane w systemie dostawcy usługi newsletter, który służy do wysyłki newslettera. Dostawca usługi newsletter ma zatem dostęp do danych, które w ramach systemu są przetwarzane.

Dane osobowe przekazane podczas zapisania się do newslettera mogą zostać przekazane następującym podmiotom: serwisowi świadczącemu usługi utrzymania systemu informatycznego i hostingu, dostawcy usługi poczty elektronicznej, dostawcy usługi newsletter oraz osobom trzecim wspierającym Administratora w zakresie wysyłki newslettera, z którymi zawarte zostały odpowiednie umowy powierzenia, lub osobom trzecim, które są upoważnione przeze Administratora do przetwarzania danych w ramach newslettera.

 

WYCOFANIE ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH

Przetwarzanie danych w celu wysyłki Newslettera odbywa się na podstawie Twojej zgody.

W każdej chwili możesz tę zgodę cofnąć — wedle własnego uznania.

Jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywało się na podstawie zgody, jej cofnięcie nie powoduje, że przetwarzanie danych osobowych do tego momentu było niezgodne z prawem.

Pamiętaj, że po wycofaniu Twojej zgody nadal Twoje dane będą przechowywane w systemie do wysyłki newslettera. W tym wypadku Twoje dane są przetwarzane na podstawie uzasadnianego interesu Administratora danych, którym jest wykazanie w przyszłości, że konkretny adres e-mail był zapisany do bazy newslettera.

Twoje dane będą przechowywane do czasu, w którym organ nadzorczy może dokonać kontroli prawidłowości procesu przetwarzania danych związanego z usługą newsletter.

 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newslettera poprzez anulowanie subskrypcji poprzez użycie linku „Tutaj możesz wypisać się z newslettera” lub analogicznie brzmiącego, znajdującego się w treści każdej wiadomości Newslettera lub wysyłając mail na adres email wskazany w tym Regulaminie.

Konsument oraz Przedsiębiorca na prawach konsumenta może odstąpić od Umowy o dostarczenie Treści cyfrowych w terminie 14 dni od jej zawarcia, bez podawania przyczyny. Wystarczająca jest w tym zakresie stosowna informacja przekazana Administratorowi na adres email wskazany w tym Regulaminie. Odstąpienie od umowy oznacza również rezygnację z otrzymywania Newslettera.

 

REKLAMACJA

W razie niezgodności Materiałów z umową, Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta może złożyć reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej. Usługodawca rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od doręczenia reklamacji.

Reklamację można składać e-mailowo adres wskazany w tym Regulaminie.

Zasady odpowiedzialności Usługodawcy za niezgodność Materiałów z umową wynikają z bezwzględnie obowiązujących przepisów o prawach konsumenta.

 

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

Materiały korzystają z ochrony prawa autorskiego.

Materiały mogą zawierać również chronione znaki towarowe.

Materiały udostępniane są Użytkownikowi wyłącznie do własnego użytku. Jakiekolwiek inne formy korzystania z Materiałów naruszają prawa Administratora lub innych podmiotów uprawnionych i mogą skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną. W szczególności, zakazane jest dalsze kopiowanie, powielanie, utrwalanie lub rozpowszechnianie Materiałów bez zgody Administratora lub innych podmiotów uprawnionych.

 

DANE OSOBOWE I PLIKI COOKIES

Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.
Podanie danych osobowych przez Użytkownika w Formularzu jest warunkiem zawarcia umowy o dostarczenie treści cyfrowych.

Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są w celu zawarcia i wykonania umowy o dostarczenie treści cyfrowych w postaci Materiałów.

Po dostarczeniu Materiałów, dane osobowe Użytkownika przechowywane są w bazie Administratora na potrzeby archiwalne, w celu ewentualnej obrony, ustalenia lub dochodzenia roszczeń związanych z umową, co stanowi prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora. Dane te zostaną usunięte po upływie terminu przedawnienia roszczeń związanych z umową.

Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są również w celu obsługi Newslettera, tj. wysyłki wiadomości e-mail, analizy statystyk związanych z wysyłanymi wiadomościami, segmentacji bazy. Na podstawie segmentacji wykonywanej przez Administratora, Użytkownik może trafiać do różnych grup odbiorców Newslettera, które mają wpływ na zakres i zawartość treści wysyłanych w ramach Newslettera. Użytkownik zawsze może zwrócić się do Administratora o informację w zakresie przynależności do poszczególnych grup oraz oczekiwaną przez siebie modyfikację w zakresie tej przynależności.

Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newslettera. Dane osobowe Użytkownika przechowywane są jednak nadal w bazie Administratora na potrzeby archiwalne, w celu ewentualnej obrony, ustalenia lub dochodzenia roszczeń związanych z Newsletterem oraz w celu zapewnienia możliwości wykazania, że Administrator przestrzega przepisów prawa przy prowadzeniu działań związanych z Newsletterem, odbierając zgodę na otrzymywanie Newslettera, respektując rezygnację z Newslettera itp., co stanowi prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora. Dane te zostaną usunięte po upływie terminu przedawnienia roszczeń związanych z umową oraz upływie terminu, do którego Administrator może zostać poddany kontroli ze strony organu nadzorczego w zakresie zgodności z prawem prowadzonych działań związanych z Newsletterem.

Adres e-mail Użytkownika może zostać przesłany do systemu reklamowego Meta w celu stworzenia grupy odbiorców reklam, a następnie targetowania do stworzonej w ten sposób grupy reklam określonej treści, co stanowi prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora polegający na marketingu własnych produktów lub usług.

W proces przetwarzania danych osobowych Użytkownika mogą być zaangażowane podmioty przetwarzające związane z Administratorem stosownej treści umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Uprawnienia Użytkownika związane z przetwarzaniem jego danych osobowych przez Administratora: prawo do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego ds. danych osobowych.
Strona wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie informacje w tym zakresie zawarte są w polityce prywatności i plików cookies.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Serwis nie zapewnia aktualizacji dla przekazanych Materiałów, z uwagi na to, że nie są one niezbędne dla zachowania zgodności udostępniania treści cyfrowych w zamian za zapis do Newslettera.

Administrator zastrzega sobie prawo do modyfikacji zasad na jakich umożliwia uzyskanie dostępu do Materiałów, z tym zastrzeżeniem, że nowe zasady nie znajdują zastosowania od umów zawartych przed zmianą zasad.

Administrator zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie, z tym zastrzeżeniem, że do umów zawartych przed zmianą Regulaminu, znajduje zastosowanie Regulamin obowiązujący w chwili zawierania umowy.

W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa powszechnego właściwego dla siedziby lub miejsca stałego wykonywania działalności gospodarczej przez Administratora.

Wszelkie spory związane ze Stroną będą rozpatrywane przez sąd powszechny właściwy ze względu na miejsce siedziby lub stałego wykonywania działalności gospodarczej przez Administratora.